Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 – In het navolgende wordt met “Niels Eric” gedoeld op: Niels Eric – SEO & Marketing, handelende onder de naam Niels Eric SEO Specialist, gevestigd aan de Adelboldstraat 29, 3553SH Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer: 81202221.

1.2 – Met “Opdrachtgever” wordt gedoeld op de natuurlijke of rechtspersoon die met Niels Eric een overeenkomst heeft afgesloten of wil afsluiten.

1.3 – Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1 – Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Niels Eric zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 – Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Niels Eric alleen bindend indien en voor zover deze door Niels Eric uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 – Niels Eric is, ook zonder toestemming van Opdrachtgever, gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Verplichtingen Niels Eric

3.1 – Niels Eric zal zich inspannen de aan Niels Eric verstrekte Opdracht naar beste kunnen uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 – Niels Eric spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Niels Eric zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Niels Eric kan desondanks niet garanderen dat er geen inbreuk door derden gemaakt. Niels Eric is voor daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3 – Niels Eric zal, in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3.4 – Niels Eric garandeert niet bepaalde resultaten ter zake reclamecampagnes of Google ranking, noch de commerciële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan eventuele dienaangaande door Niels Eric gegeven inschattingen kunnen geen rechten ontleend worden.

3.5 – Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen heeft aangebracht in hetgeen door Niels Eric is geleverd of gedaan, draagt Niels Eric geen verantwoordelijkheid meer voor het geleverde.

Artikel 4. Afname en Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 – Opdrachtgever stelt Niels Eric steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en des gevraagd, zijn / haar bank-of gironummer.

4.2 – Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en / of verspreiden van erotisch, racistisch danwel discriminerend materiaal, mp 3, warez en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Niels Eric werkt niet mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).

4.3 – Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Niels Eric, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade toebrengt. Indien Niels Eric dit constateert is Niels Eric gerechtigd maatregelen te treffen; Niels Eric zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.5 – Zonder toestemming van Niels Eric is het Opdrachtgever verboden de door Niels Eric verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Niels Eric op vergoeding van de werkelijke schade als die hoger is.

4.6 – Schade die ontstaat door ondeskundigheid van of het niet handelen conform bovenstaande punten door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 – Niels Eric heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stelle en / of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Niels Eric niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.8 – Opdracht gever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Niels Eric en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Niels Eric mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.9 – Het door Opdrachtgever aan Niels Eric geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en /of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Niels Eric en Opdrachtgever.

4.10 – Opdrachtgever verklaart dat al het door Opdrachtgever aan Niels Eric verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Niels Eric te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Niels Eric voor alle juridische claims van derden die verband houden met de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

Artikel 5. Offertes

5.1 – Alle offertes zijn vrijblijvend.

5.2 – Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegeven onjuist waren heeft Niels Eric het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3 – Offertes van Niels Eric zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

5.4 Indien een aanbieding (offerte) van Niels Eric door de Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Niels Eric het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 6. Prijzen

6.1 – Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 – Alle genoemde prijzen aangaande het maandabonnement, ook wel SEO pakket, zijn maandbedragen en alleen geldig bij afname van het minimale aantal van 3 opeenvolgende maanden, tenzij anders overeengekomen. SEO abonnement wordt rond de 14e van de maand gefactureerd voor de volgende maand. De opstartkosten en de eerste maand worden tegelijkertijd gefactureerd.

6.3 – Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Niels Eric zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.4 Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Niels Eric gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen.

Artikel 7. Levertijd

7.1 – De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Niels Eric wordt ontvangen.

7.2 – Door Niels Eric opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief. Bij niet tijdige levering dient Niels Eric schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij Niels Eric nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

7.3 – Overschrijding van overeengekomen levertijd en door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding.

7.4 – Niels Eric is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de Opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Niels Eric heeft voldaan en de Opdrachtgever van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 – Alle wijzigingen in de opdracht (ongeacht de oorzaak) worden, wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2 – Indien Niels Eric, door omstandigheden die ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Niels Eric gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1 – Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Niels Eric of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daar onder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3 – Het is Niels Eric toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Niels Eric door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging op enige wijze te omzeilen of te verveelvoudigen, danwel de inhoud te wijzigen.

9.4 – Indien de Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Niels Eric en/of derden, dan is de Opdrachtgever voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.
9.5 – De Opdrachtgever vrijwaart Niels Eric tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Niels Eric het recht de levering aan de Opdrachtgever op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1 – Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Niels Eric zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2 – Niels Eric is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebracht technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4 – Niels Eric heeft het recht gebruik te maken van opensource componenten.

Artikel 11. Gebruiksrechten

11.1 – Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Niels Eric Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2 – Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties te verstrekken, de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

11.3 – De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen

12.1 – Indien is overeengekomen dat Niels Eric voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en / of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2 – Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en / of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en / of IP-adressen. Niels Eric vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3 – Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Niels Eric, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4 – Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Niels Eric tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ongeacht of Niels Eric al dan niet bij de verkrijging van de domeinnaam bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 – Zolang Opdrachtgever niet het gehele overeengekomen bedrag heeft betaald aan Niels Eric, blijven alle geleverde goederen eigendom van Niels Eric.

13.2 – In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tegenover Niels Eric niet nakomt is Niels Eric zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Niels Eric op vergoeding van zijn schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 – Opdrachtgever dient de facturen van Niels Eric via bankovermaking te voldoen. Elke tweede week van de maand wordt wordt er gefactureerd voor het werk van de volgende maand. Betaling dient voldaan te zijn vóór het eind van de maand.

14.2 – De eenmalige opstartkosten dienen te zijn betaald voordat Niels Eric de werkzaamheden start.

14.3 – Alle door Niels Eric uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.4 – Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.5 – Al hetgeen Opdrachtgever nog aan Niels Eric zal moeten gaan betalen op grond van de overeenkomst is direct opeisbaar in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.6 – In bovenstaande gevallen heeft Niels Eric voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van Niels Eric op vergoeding van schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 – Niels Eric is niet verder aansprakelijk dan in dit artikel is bepaald.

15.2 – Niels Eric is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, ongeacht of die al dan niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Niels Eric is bovendien niet aansprakelijk voor fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten.

15.3 – Niels Eric is niet aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de kant van Opdrachtgever.

15.4 – Niels Eric is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verloren gaan van bedrijfsgegevens, noch voor de financiële gevolgen van stagnatie in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of van derden.

15.5 – Indien en zodra Opdrachtgever aanleiding ziet of had moeten hebben om Niels Eric aansprakelijk te houden, zal Opdrachtgever Niels Eric in de gelegenheid stellen om de tekortkoming te verhelpen en de schade te voorkomen of te verminderen en Niels Eric daartoe schriftelijk een termijn van ten minste 14 dagen geven, met daarbij een zo concreet mogelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken. Bij gebreke van het tijdig informeren en/of het geven van deze hersteltermijn, vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever.

15.6 – Indien Niels Eric aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Niels Eric valt, vermeerderd met het eigen risico van Niels Eric onder die verzekering. Indien Opdrachtgever informatie omtrent deze aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van Niels Eric relevant acht, zal Opdrachtgever daarom schriftelijk bij Niels Eric informatie kunnen opvragen en zal Niels Eric deze informatie verschaffen.

15.7 – Indienen en voor zover Niels Eric aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan de prijs (ex BTW) die partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij bij een duurovereenkomst de prijs in aanmerking wordt genomen die geldt voor een periode van 6 maanden, met dien verstande dat Niels Eric nooit een hoger bedrag zal hoeven te vergoeden dan een bedrag van € 1.000,-.

15.8 – Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.

15.9 – Opdrachtgever vrijwaart Niels Eric voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Niels Eric uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zal Niels Eric vergoeden alle kosten die Niels Eric maakt teneinde verweer te voeren tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 16. Overmacht

16.1 – In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen, stroom- of internetstoringen, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Ads, en in het geval dat Niels Eric door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Niels Eric kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17. Duur en beëindiging

17.1 – De overeenkomst voor maandabonnementen (SEO pakketten) wordt aangegaan voor een minimum termijn van drie maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden.

17.2 – De overeenkomst voor domeinnamen en/of hostingdiensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

17.3 – Alle overeenkomsten voor Maatwerk SEO trajecten of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, na de afgelopen contractduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

17.4 – De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

17.5 – Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden of enige andere daarmee verband houdende overeenkomst tussen partijen, niet nakomt heeft Niels Eric het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Niels Eric op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 – De Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Niels Eric geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Niels Eric bevatten en de Opdrachtgever verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De Opdrachtgever zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Opdrachtgever is geboden.
18.2 – Niels Eric is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Niels Eric zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de Opdrachtgever waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Niels Eric nodig is.
18.3 – Niels Eric en de Opdrachtgever garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verplicht. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid. 

Artikel 19. Personeel

19.1 – Opdrachtgever zal personeel of diegenen die op andere wijze werkzaamheden uitvoeren voor Niels Eric, die ten behoeve van de levering van producten en / of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

19.2 – De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Niels Eric of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Niels Eric, tenzij anders overeengekomen met Niels Eric. Bij overtreding van deze bepaling is de Opdrachtgever een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 25.000,– verschuldigd per gebeurtenis.

Artikel 20. Verbod tot overdracht

De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

20.1 – Niels Eric behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2 – Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Niels Eric of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3 – Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21. Reclames

21.1 – Bij tekortschieten van Niels Eric dient Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na dat dit tekortschieten is vastgesteld danwel na de dag dat Opdrachtgever het tekortschieten redelijkerwijs had kunnen of moeten ontdekken, door middel van een aangetekende brief, te reclameren bij Niels Eric. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens Niels Eric.

21.2 – Indien Niels Eric de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed, naar keuze van Niels Eric. Indien Niels Eric de reclame ongegrond acht en partijen niet tot een regeling komen, vervallen alle rechten van Opdrachtgever indien niet binnen 13 maanden na het constateren van de tekortkoming een vordering in rechte tegen Niels Eric is ingesteld.

21.3 – De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

21.4 – Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 22. Slotbepalingen

22.1 – Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2 – Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst / Algemene Voorwaarden aan. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeen komt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met:

Contact
Niels Eric – SEO & Marketing
Niels Eric van Dijk
Adelboldstraat 29
3553SH Utrecht
Nederland

030 662 622 7
[email protected]

Laten we aan de slag gaan!

Start vandaag met groeien! Neem direct contact op.

Scroll naar top